มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก งานคลัง


เเบบฟอร์ม ของ เเผนกสารบรรณ

   ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี-ว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ.2526    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ฉบับปรับปรุง 2564    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564    ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544    ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการฉบับที่2พ.ศ.2561    ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดแบบเอกสารตามระเบียบ ว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544    ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดแบบเอกสารตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561    คำแนะนำการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม